Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков

g3367.jpeg
Автор: Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
Заглавие: Трудови отношения 2016 + CD
g3366.jpeg
Автор: Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
Заглавие: Трудови отношения 2016

Книгата съдържа:

актуализираните текстове на Кодекса на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
актуализираните текстове на основните подзаконови нормативни актове;
важни решения на Върховния касационен съд;