Гражданско право и процес

Автор: Соломон Розанис
Заглавие: Въпроси на гражданския процес
g2672.jpeg
Автор: Стефан Брайков
Заглавие: Преобразуващи искове и преобразуващи решения

Книгата „Преобразуващи искове и преобразуващи решения“ от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков.

g2679.jpeg
Автор: Любен Корнезов, Атанас Иванов
Заглавие: Казуси по гражданско съдопроизводство. Том II

Настоящият том втори на сборник" Казуси по гражданско съдопроизводство" е роден от необходимостта. Интересът на читателя след излизането на том първи на " Казуси по гражданско съдопроизводство" преопредели издаването на и на този сборник.

g2099.jpeg
Автор: Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова
Заглавие: Обществени поръчки - Коментар. Анализи. Експертни решения

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по Закона за обществените поръчки и неговото прилагане след измененията и допълненията в закона /ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./.

Съдържание:
коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;

g2586.jpeg
Автор: Силвия Спасова
Заглавие: Обезпечение на иска

Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечeнието на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, отмяна и замяна на обезпечението.

g2585.jpeg
Автор: Поля Огнянова
Заглавие: Новите моменти при възлагане на обществените поръчки

Книгата има за цел да представи практически поглед на последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.40 от 13.05.2014 г.), като даде възможни решения и способи за прилагане на същите в практиката.

g2508.jpeg
Автор: Филко Розов
Заглавие: Адвокатската защита по граждански дела

Настоящото изследване е резултат на дългогодишни проучвания на литературни източници, наблюдения върху структурата и елементите на съдебната защита и личния адвокатски опит на автора.

g2365.jpeg
Автор: Захари Торманов
Заглавие: Прекратяване на договора

Обект на анализ в книгата е прекратяването на договора в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок. Значително внимание е отделено на законово и договорно уредените случаи на едностранното прекратяване на договора.

g2364.jpeg
Автор: Нели Маданска
Заглавие: Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012

Решенията и определенията в сборника са подбрани, систематизирани, анотирани и коментирани от Нели Маданска - юрист, работещ в материята на търговската несъстоятелност повече от 12 години в различно качество - като адвокат, инспектор, отговарящ за контрола и обучението на синдиците, главен инспектор в Министерството на правос

g2354.jpeg
Автор: Маргарита Златарева
Заглавие: Юридически лица с нестопанска цел

Книгата „ЮЛ с нестопанска цел“ се появи не дълго след приемането на Закона за ЮЛ с нестопанска цел, обн. ДВ, бр. 81/2000 г., който постави регулацията на организациите от нестопанския сектор на нови съвременни колела.