Вещно право

-право-modus-studendi-360x500.jpg
Автор: Владимир Петров, Методи Марков
Заглавие: Вещно право

Поредното девето издание на помагалото e актуализирано и допълнено. То следва период, през който бяха приети поредица от тълкувателни решения на Върховния касационен съд по въпроси, отнасящи се до вещното право – придобиването по давност, отношенията между съсобственици, исковете за собственост.

g3813.jpeg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Делба на съсобственост

Трето преработено и допълнено издание

В труда са разгледани редица и многообразни въпроси, свързани с делбата на съсобственост. Поради комплексния характер на проблемите, правната уредба на делбата се съдържа в няколко нормативни акта: ЗН, ЗС, ЗУТ И ГПК.

274_b.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Вещноправно действие на смъртта

Като биологично и социално явление смъртта има голямо значение за човека. Наред с всички останали свои аспекти смъртта има и важно юридическо значение. С настъпването й законът свързва редица правни последици, най-важната от които е прекратяването на правосубектността.

-на-устройството-на-теритоирията.jpg
Автор: Цветан Сивков
Заглавие: Основи на устройството на територията. Курс лекции
-вещно-право.jpg
Автор: Любен Василев
Заглавие: Българско вещно право
-.jpg
Автор: Таджер Витали
Заглавие: Владение