Нови книги

87.jpg
Автор: Николай Колев
Заглавие: Изключване на съдружник от ООД

Монографията разглежда фактическия състав на основанията и процедурите за изключване, както и последиците от изключването на съдружник от ООД и неговата защита. Подробно е анализирана публикуваната практика на ВС и ВКС.

86.jpg
Автор: Десислава Петрова
Заглавие: Съдебното следствие в наказателния процес

С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес.

85.jpg
Автор: Евгени Стоянов
Заглавие: Предварително изпълнение на индивидуални административни актове

Проблемите на изпълнението на индивидуалните административни актове винаги са представлявали интерес за административноправната наука и практика. Този интерес е обусловен от множество фактори, сред които най-важни са икономическите и социалните промени в Република България, които настъпиха след 1989 г.