Нови книги

g2690.jpeg
Автор: Цветан Сивков
Заглавие: Административно право и административен процес
89.jpg
Автор: д-р Димитър Стоянов
Заглавие: Придобивният способ по чл. 78 ЗС

Настоящият труд е посветен на един от най-старите и ключови придобивни способи в съвременните правни системи - този на придобиване на
собственост върху движима вещ от несобственик. Акцентът е поставен върху придобиването по чл. 78 ЗС, но паралелно с него е разгледана и уредбата

88.jpg
Автор: Нели Маданска
Заглавие: Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон

Синдикът заема ключово място в системата от органи на несъстоятелността. На практика в института на синдика се концентрират най-важните аспекти на производството по несъстоятелност, които засягат длъжника и широк кръг трети лица.