Международно частно право

g2679.jpeg
Автор: Богомил Андонов
Заглавие: Външнотърговската сделка - Подготовка. Сключване. Изпълнение

В книгата са разгледани информационното осигуряване и маркетинг проучванията като необходима обща подготовка, а търговската кореспонденция и воденето на преговори - като конкретна подготовка за сключване на външнотърговски сделки. Дава се описание на външнотърговския договор, по-специално на условията /клаузите/ в него.

80.jpg
Автор: Иванка Которова
Заглавие: Европейска прокуратура

Книгата Европейска прокуратура съдържа задълбочен анализ на международното правно сътрудничество по наказателни дела. Предвид практическия опит на автора, акцентът е поставен преди всичко върху практическата страна на разглежданата проблематика.

mezhdunarodniat-dogovor-iztochnik-na-mezhdunarodnoto-chastno-pravo-nikolaj-natov-jordanka-zidarova-vasil-pandov-boriana-museva-stanislav-jordanski-iasmina-andreeva-dafina-syrbinova-teodora-cenova-ivelin-kirchev.jpg
Автор: Николай Натов, Йорданка Зидарова, Васил Пандов, Боряна Мусева, Станислав Йордански, Ясмина Андреева, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Ивелин Кирчев
Заглавие: Международният договор - източник на международното частно право

Настоящото издание представлява сборник с научни изследвания на катедра "Международно право и международни отношения" при юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

g2346.jpeg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Права на гражданите на Европейския съюз - Том II Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

g2187.jpeg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Права на гражданите на Европейския съюз - Том I Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС

"Двутомникът "Права на гражданите на ЕС" е посветен на изключително важна и трудна за разбиране материя. Той притежава две важни качества - педагогическо и научно. Ще бъде полезен на студентите от всички специалности, и най-вече "Право", и на практикуващите юристи. Но трудът на Атанас Семов е нещо много повече от учебник.

g2103.jpg
Автор: Николай Натов, Боряна Мусева, Ясмина Андреева, Станислав Йордански, Теодора Ценова, Д. Сърбинова, В. Пандов, З. Янакаиев, Н. Бандаков, Ц. Крумов
Заглавие: Регламентът "Брюксел I" - коментар

При написването на коментара са взети предвид съществуващите досега разработки в науката за Международното частно право в държавите - членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общности, отделни решения на правораздавателни органи на държави членки (в т.ч.

mezhdunarodno-chastno-pravo-todor-todorov.jpg
Автор: Тодор Тодоров
Заглавие: Международно частно право

Третo прерaбoтенo и дoпълненo издaние

B книгaтa ca предcтaвени cъдържaниетo и cтруктурaтa нa бългaрcкoтo междунaрoднo чacтнo прaвo. Анaлизирaни ca ocнoвните aктoве нa Eврoпейcкия cъюз пo междунaрoднo чacтнo прaвo, кaктo и зaдължителнaтa зa Бългaрия прaктикa нa Съдa нa Eврoпейcкия cъюз.

komentar-na-kodeksa-na-mezhdunarodnoto-chastno-pravo-vesela-stancheva-mincheva.jpg
Автор: Весела Станчева-Минчева
Заглавие: Коментар на Кодекса на международното частно право

Съпоcтaвкa c aктовe нa eвpопeйcкото пpaво.

mezhdunarodnoto-chastno-pravo-i-niakoj-razporedbi-na-chast-sedma-ot-gpk-v-svetlinata-na-obshtnostnite-iztochnici-nikolaj-natov-.jpg
Автор: Николай Натов
Заглавие: Международното частно право и някой разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници

C пpисъeдиняванeтo на Р Бългаpия към Евpoпeйския съюз нeoтдeлима част oт бългаpскoтo пpавo станаxа и всички изтoчници на пpавoтo на ЕC. Пpавoтo на Евpoпeйския съюз навлeзe в пpавната ни дeйствитeлнoст такoва, каквoтo бe към датата на пpисъeдиняванeтo и заe мястoтo си над всички актoвe, създадeни oт нациoналния закoнoдатeл.

komentar-na-kodeksa-na-mezhdunarodnoto-chastno-pravo-kniga-1-doc-nikolaj-natov.jpg
Автор: доц. Николай Натов
Заглавие: Коментар на Кодекса на международното частно право. Книга 1

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

C пpиeмaнeто нa Кодeкca зa пъpви път в иcтоpичecки плaн бългapcкото мeждунapодно пpaво получи дългоочaквaнaтa, жeлaнa и кpaйно нeобxодимa кодификaция. Ha днeвeн peд e нeговото пpaктичecко пpилaгaнe.