Вещно право

-за-организирано-туристическо-пътуване-360x500.jpg
Автор: Захари Торманов
Заглавие: Договорът за организирано туристическо пътуване

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи“ от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване.

-за-строителство-360x500.jpg
Автор: Мирослав Димитров
Заглавие: Договорът за строителство

Предмет на изследване в книгата е договорът за строителство, който е разгледан като вид договор за изработка. Изяснени са частноправните аспекти на отношенията между страните според действащото българско законодателство и съдебната практика.

g4529.jpeg
Автор: Делян Недев, Съставители: Стоян Ставру
Заглавие: Предизвикай: Давността!
g4777.jpeg
Автор: Делян Недев
Заглавие: Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права

Кой е титуляр на вещното право? Стабилно ли е то? Възможно ли е да отпадне? Противопоставими ли са правата на третите лица по отношение на последващите приобретатели? Тези въпроси са свързани с фактическия състав, породил вещното право. Той може да води до първично или до производно придобиване.

g4730.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО

Второ издание

Съдържание:

Към учението за иновационната стипулация
Съзнателно получаване на недължимо
IUS DISTRAHENDI при залог и при фидуция

g3234.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Договори за придобиване на недвижими имоти
g2438.jpeg
Автор: Гергана Боянова
Заглавие: Вещно право. Учебно помагало
sysobstvenost-pravni-aspekti-stoian-stavru.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Съсобственост. Правни аспекти

Maкap и дa e клaсичeски институт нa вeщното пpaво, съсобствeносттa и днeс пpодължaвa дa постaвя пpоблeми пpeд пpaктикувaщитe юpисти. В книгaтa сa aнaлизиpaни основнитe въпpоси нa съсобствeносттa - нeйното възниквaнe, ползитe и тeжeститe нa общaтa вeщ и paзпpeдeлeниeто нa ползвaнeто й, пpaвото нa изкупувaнe по чл. 33, aл.

588.jpg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Деликтната отговорност

Трудът е структурирана в пет глави:

• обща характеристика на деликтната отговорност - разглеждаща теоретичните основи и историческото развитие на института;
• предпоставки на деликтната отговорност - подробен анализ на всеки от елементите на фактическия състав на деликтната отговорност

810.jpg
Автор: Проф. д-р Александър Джеров
Заглавие: Вещно право

Един нов прочит на българското вещно право в неговата статика и динамика е направен от проф. д-р Джеров в осмото преработено и допълнено издание на учебника.
Той може да бъде от изключителна полза както на студентите, изучаващи правната наука, така и на практиците, научните работници и всички, които имат интерес в тази материя.