Вещно право

g3234.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Договори за придобиване на недвижими имоти
g2438.jpeg
Автор: Гергана Боянова
Заглавие: Вещно право. Учебно помагало
sysobstvenost-pravni-aspekti-stoian-stavru.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Съсобственост. Правни аспекти

Maкap и дa e клaсичeски институт нa вeщното пpaво, съсобствeносттa и днeс пpодължaвa дa постaвя пpоблeми пpeд пpaктикувaщитe юpисти. В книгaтa сa aнaлизиpaни основнитe въпpоси нa съсобствeносттa - нeйното възниквaнe, ползитe и тeжeститe нa общaтa вeщ и paзпpeдeлeниeто нa ползвaнeто й, пpaвото нa изкупувaнe по чл. 33, aл.

588.jpg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Деликтната отговорност

Трудът е структурирана в пет глави:

• обща характеристика на деликтната отговорност - разглеждаща теоретичните основи и историческото развитие на института;
• предпоставки на деликтната отговорност - подробен анализ на всеки от елементите на фактическия състав на деликтната отговорност

810.jpg
Автор: Проф. д-р Александър Джеров
Заглавие: Вещно право

Един нов прочит на българското вещно право в неговата статика и динамика е направен от проф. д-р Джеров в осмото преработено и допълнено издание на учебника.
Той може да бъде от изключителна полза както на студентите, изучаващи правната наука, така и на практиците, научните работници и всички, които имат интерес в тази материя.

g745.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Ново вещно право

Кратко съдържание:
* Въведение
* Владение
* Собственост
* Права върху чужда вещ
* Придобиване и загубване на собственотта и другите вещни права по договор
* Придобиване по давност
* Придобиване движими вещи с добросъвестно владение
* Съединяване, отделяне, преработване, завладяване и изоставяне

132_b.jpg
Автор: Владимир Петров, Методи Марков
Заглавие: Вещно право

пето преработено и допълнено издание

119900z.jpg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Делба на съсобственост

В представения труд са разгледани редица и многообразни въпроси, свързани с делбата на съсобственост. Поради комплексния характер на проблемите, правната уредба на делбата се съдържа в няколко нормативни акта: ЗН, ЗС, ЗУТ и ГПК.

274_b.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Вещноправно действие на смъртта

Като биологично и социално явление смъртта има голямо значение за човека. Наред с всички останали свои аспекти смъртта има и важно юридическо значение. С настъпването й законът свързва редица правни последици, най-важната от които е прекратяването на правосубектността.

301_b.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Въпроси на етажната собственост

В книгата са разгледани вещноправните проблеми на възникването, правната същност и режимите на управление на етажната собственост.