Право на интелектуална собственост

g341.jpeg
Автор: Мария Павлова
Заглавие: Записът на заповед и менителницата
g323.jpeg
Автор: Мария павлова
Заглавие: Патентно право на Република България
506_b.jpg
Автор: Живко Драганов
Заглавие: Обекти на интелектуалната собственост
g3228.jpeg
Автор: Емил Лозев
Заглавие: Авторски и изпълнителски права в театъра

Монографията е предназначена за всички които работят в сферата на интелектуалната собственост - специализирани адвокати, юристконсулти, артмениджери, театрални творци (режисьори и актьори), продуценти и администратори, както и за студенти изучаващи авторски и сродни права в юридическите факултети и ВИТИЗ.

g2971.jpeg
Автор: Здравко Славчев, Албена Павлова
Заглавие: Реклама. Публичен брандинг. Нормативна уредба

С любовна загриженост изследваме рекламата, публичният брандинг и нормативната уредба. Изследването ни е от такъв тип, какъвто до сега няма.

g2522.jpeg
Автор: Георги Саракинов
Заглавие: Относно авторските права на архитектите-проектанти

Съдържание:
Тази малка по обем, но изключително ценна книга дава авторитетни отговори на всички важни въпроси, свързани с авторските права на архитектите-проектанти:

Какъв е обектът на авторскоправна закрила при архитектите-проектанти
Кой е субектът на авторското право върху произведенията на архитектурата

1.jpg
Автор: Петър Петров
Заглавие: Подборен лов на интернет пирати/Теория за селективно наказателно преследване
g2021.jpeg
Автор: Пламен Дацов, Петър Петров
Заглавие: Престъпления против интелектуалната собственост

Престъпления против интелектуалната собственост е първата по рода си монография в България, написана от изявени практикуващи съдии. Книгата разглежда както международноправните аспекти в тази област на правото, така и всеки един текст от Наказателния кодекс, свързан с този вид престъпления.

televizionnata-programa-na-obshtestvenata-televizia-rajna-nikolova.jpg
Автор: Райна Николова
Заглавие: Телевизионната програма на обществената телевизия

Haстоящaтa книгa съдъpжa aнaлиз нa пpaвното положение нa телевизионнaтa пpогpaмa, посочвa пpедпостaвките зa нейното пpaвно pегулиpaне и обсъждa в сpaвнителнопpaвен aспект моделите медийнa pегулaция.

patentno-pravo-v-republika-bylgaria-georgi-sarakinov.jpg
Автор: Георги Саракинов
Заглавие: Патентно право в Република България

Пeтo пpepабoтeнo и дoпълнeнo изданиe

B книгата ce дават oтгoвopи на въпpocитe каквo e патeнт, за каквo ce издава тoй, какви пpава гаpантиpа и кoй мoжe да гo пoлучи. Oпиcана e пpoцeдуpата, пo кoятo ce издават патeнти в Бългаpия. Pазглeждат ce пoдpoбнo и мeждунаpoднитe актoвe, кoитo peгламeнтиpат патeнтнoтo пpавo в Eвpoпeйcкия cъюз и пo cвeта.