Гражданско право. Обща част

^C6E48E522D9E9440056C919A0229E5A46808A6037019E8AD7D^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
Автор: Златимир Орсов
Заглавие: Преобразуването на държавно предприятие в еднолично търговско дружество като придобивно основание
g2976.jpeg
Автор: Поля Голева, Стефан Кюркчиев, Георги Хорозов, Тотка Калчева, Красимир Машев
Заглавие: Неизпълнение на договора

Коментар на нормативната уредба. Преглед и анализ на съдебната практика. Практически проблеми

Това уникално издание Ви предлага:
цялостно изследване на основните моменти в правната уредба на неизпълнението на договора от гледна точка на правоприлагането.

В книгата се анализират:

g2720.jpeg
Автор: Рая Илиева
Заглавие: Курс по гражданско право. Обща част. Том 1

Съдържанието на настоящия курс обхваща темите, включени в учебната програма по Гражданско право, за студентите от специалност"Право" в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", но поради пълнотата на неговото изложение, то дава възможност да се използва и от студенти на други юридически факултети, както и от практик

g2422.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Нищожно съдебно решение

Обхваща съдебната практика в периода 1953 г. - 2013 г.

g2397.jpeg
Автор: Съставители: проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, проф. д-р Иван Русчев
Заглавие: Сборник в чест на Проф. д-р Огнян Герджиков и Проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им
g2396.jpeg
Автор: Мирослав Димитров
Заглавие: Учебно помагало по гражданско право - Обща част
421_b.jpg
Автор: Ангел Шопов
Заглавие: Унищожаемост на договорите поради грешка

На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. Съчинението е посветено главно на два ключови проблема - понятието за грешка и начините за определяне на нейната правна значимост.

Автор: Съставителство и бележки: Любен Велинов, д-р Борислав Найденов
Заглавие: Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2013) Книга втора

I. Гражданско съдопроизводство

Принципи;
Държавни такси и съдебни разноски;
Предявяване на иск;
Вписване на исковата молба;
Страни;
Съединяване на искове;
Отказ от иск;
Трето лице;
Доказателства;
Разглеждане на делото;
Въззивно производство;
Касационно производство;
Съдебни актове;

g2210.jpeg
Автор: Съставител: Д-р Симеон Чаначев
Заглавие: Съдебна практика на ВКС на РБ - Гражданска колегия 2007 - 2010 г.

Уникален по своя характер сборник на съдебната практика на ВКС 2007 - 2010 г., съдържащ решенията, очертаващи основополагащите линии в практиката на съда за трите години, и коментари на проф. д-р Огнян Стамболиев, д-р Симеон Чаначев и съдия Бонка Дечева.

g1844.jpeg
Автор: Михаил Малчев
Заглавие: Унищожаемост на гражданскоправните сделки

След успеха на първото издание на „Унищожаемост на гражданскоправните сделки” авторът допълва съдържанието на монографията с актуални моменти по темата и практически аспекти на основанията за възникването и действието на унищожаемостта.