Граждански процес

-иск-360x500.jpg
Автор: Камелия Цолова
Заглавие: Частичният иск

На преден план в проблематиката на частичния иск изпъква неговата практическа и прагматична страна. Той е средство за защита, към което се насочва този ищец, който не е сигурен в размера на вземането си, и поради това – в изхода на процеса, или не разполага с достатъчно средства да защити вземането си в целия му размер.

g2720.jpeg
Автор: Атанас Иванов
Заглавие: Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство

С влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс, както и след редакциите, в теорията и практиката не закъсняха и въпросите в материята на доказването, свързани с прилагането му.

g2435.jpeg
Автор: Тодор Коларов
Заглавие: Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес
g2197.jpeg
Автор: Любен Корнезов, Атанас Иванов
Заглавие: Казуси по гражданско съдопроизводство. Том първи

Настоящото учебно помагало съдържа казуси във връзка с подготовката на студентите по право на юридическите факултети при обучението им по гражданско съдопроизводство.

150075z.jpg
Автор: Огнян Стамболиев
Заглавие: Доказването в гражданския процес

Доброто познаване на доказването е решаваща предпоставка за постигане на победа в процесуалното състезание и в постановяването на правилни съдебни решения.

-на-съдебната-делба.jpg
Автор: Христо Тасев
Заглавие: Въпроси на съдебната делба
-в-гражданското-съдопроизводство.jpg
Автор: Силви Чернев
Заглавие: Инстанционността в гражданското съдопроизводство на Република България

Книгата е посветена на проблемите, свързани с разпределението на правораздавателните функции между различни по степен съдилища при разглеждане на един граждански спор при съществуващата инстанционна система, възприета в гражданскопроцесуалното право на Република България.

-производство.jpg
Автор: Любен Корнезов
Заглавие: Касационно производство
-производство.jpg
Автор: Любен Корнезов
Заглавие: Въззивно производство
-производство-в-гражданския-процес.jpg
Автор: Любен Корнезов
Заглавие: Бързо производство в гражданския процес

ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

КНИГАТА СЕ ПРЕДЛАГА И С ТВЪРДА ПОДВЪРЗИЯ - ЦЕНА 16.00 лв.