Административно право и процес

g2690.jpeg
Автор: Цветан Сивков
Заглавие: Административно право и административен процес
85.jpg
Автор: Евгени Стоянов
Заглавие: Предварително изпълнение на индивидуални административни актове

Проблемите на изпълнението на индивидуалните административни актове винаги са представлявали интерес за административноправната наука и практика. Този интерес е обусловен от множество фактори, сред които най-важни са икономическите и социалните промени в Република България, които настъпиха след 1989 г.

Автор: Светла Янкулова
Заглавие: Прокурорът в административния процес
g2690.jpeg
Автор: Цветан Сивков
Заглавие: Административно право и административен процес
g3659.jpeg
Автор: Матей Марев
Заглавие: Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове
g3291.png
Автор: Савин Ковачев
Заглавие: Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

Книгата е съобразена със законовата уредба на устройството на територията след измененията и допълненията в Закона за устройство на територията от 22 декември 2015 г.

g3230.jpeg
Автор: Цветан Сивков, Емилия Панайотова, Георги Димитров, Райна Николова, Дарина Зиновиева, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева
Заглавие: Административно право. Специална част

Настоящият курс лекции представлява опит на авторския колектив да представи учебното съдържание на дисциплината "Административно право. Специална част". Предмет на анализа е нормативната уредба в едни от най-важните отрасли на държавното управление.

g2955.jpeg
Автор: Веселина Канатова-Бучкова
Заглавие: Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс

Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства.

g2955.jpeg
Автор: Веселина Канатова-Бучкова
Заглавие: Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс

Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства.

g2557.jpeg
Автор: Илонка Горанова, Надежда Христова
Заглавие: Административен процес