Трудово, осигурително право

g3516.png
Автор: Даниела Асенова, Мария Касърова, Бисер Петков, Катя Кашъмова, Снежана Малакова
Заглавие: Социално осигуряване - 2016

Както е традицията изданието предлага комплексно приложено знание за триединната система на социалното осигуряване през 2016 г. Книгата съдържа текстовете на основните законови и подзаконови нормативни актове. Представени са важни указания на Националния осигурителен институт и националната агенция по приходите.

g3786.jpeg
Автор: Христо Тасев
Заглавие: Из записките на юриста

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г.

g3785.jpeg
Автор: Кругер Милованов
Заглавие: Трудов договор 2016

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г.

g3538.jpeg
Автор: Теодора Дичева, Лариса Тодорова, Марияна Василева
Заглавие: Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения

Тази книга предлага 337 професионални решения на важни и специфични правни казуси, свързани с прилагането на трудовото законодателство.

g3538.jpeg
Автор: Теодора Дичева, Лариса Тодорова, Марияна Василева
Заглавие: Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения

Тази книга предлага 337 професионални решения на важни и специфични правни казуси, свързани с прилагането на трудовото законодателство.

g3367.jpeg
Автор: Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
Заглавие: Трудови отношения 2016 + CD
g3366.jpeg
Автор: Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
Заглавие: Трудови отношения 2016

Книгата съдържа:

актуализираните текстове на Кодекса на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
актуализираните текстове на основните подзаконови нормативни актове;
важни решения на Върховния касационен съд;

g2970.jpeg
Автор: Кругер Милованов
Заглавие: Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите

В книгата се разглеждат теоретически и практически въпроси на действащата правна уредба на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите.

Особено внимание е обърнато на най-новата практика на Върховния касационен съд, с която се създава уеднаквена съдебна практика, която е задължителна за съдилищата.

80.jpg
Автор: Васил Петров
Заглавие: Публичноправни проблеми на трудовото право

Настоящото изследване има за предмет анализ на характеристиките на правното явление придобиване на контрол върху предприятия или части от тях като форма на концентрация между предприятия.

g2672.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Теория и практика по ДОПК

Единственото изследване в страната, посветено на теорията и обогатено от практиката по ДОПК.

Изследването представлява интерес не само за обучаващите се юристи, но и за всички практици.