Наказателно право и процес

154.JPG
Автор: Съставители: Даниела Доковска, Екатерина Трендафилова, Маргарита Чинова
Заглавие: Съдебна практика на Върховния съд на Република България по Наказателно-процесуалния кодекс 1975-1995
g3885.jpeg
Автор: Неделчо Стойчев
Заглавие: Психологично профилиране на извършители на убийство

Монографията представя технологията на психологичния анализ на насилствените престъпления срещу личността и създаването на психологичен профил на неизвестен извършител на убийство. Представени са основните елементи на психологичния профил и фактори, обуславящи криминалното поведение.

g3913.jpeg
Автор: Ива Пушкарова
Заглавие: Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС
g2515.jpeg
Автор: Цветелина Златева
Заглавие: Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд. Изпълнително производство

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ
ТАКСИ И РАЗНОСКИ
ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ
ДУБЛИКАТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ
ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПОВЕДТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ИСК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО
ЗАПОЧВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

g3512.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Робството и българското наказателно право

В настоящата монография са разгледани съвременните аспекти на робството на базата на някои тенденции като пазарите на булки, нарастването на бедността и неграмотността, упадъкът на моралните ценности, зависимостите от кланов и икономически характер, които се зараждат в обществото и могат да се проявят твърде болезнено под ф

g3494.jpeg
Автор: проф. дюн Никола Манев
Заглавие: Наказателнопроцесуално право. Ръководство за студенти

Настоящото издание има предназначението на курс за подготовка по Наказателнопроцесуално право, който трябва да бъде развит при изнасяне на лекции по тази задължителна за студентите-юристи учебна дисциплина, на предвидените семинарни занятия и в хода на самоподготовката.

g3782.jpeg
Автор: Огнян Велев
Заглавие: Мястото на пробацията сред наказателните санкции

Пробацията бе въведена в българското законодателно право през 2002г. ( ДВ,бр.92/2002). Законодателят я уреди като нов вид наказание в санкционната система на Наказателния кодекс.

g3717.jpeg
Автор: Стоян Ставру, Димитър Иванов, Иван Георгиев, Делян Недев, Васил Петров, Константин Кунчев, Таня Градинарова, Стефан Тихолов, Галина Николова, Проф. д-р Валентина Попова, Борис Велинов, Румен Неков, Светослав Пандилов
Заглавие: Предизвикай: Изпълнитения процес!

При липсата на законодателно уредено производство за гражданска несъстоятелност – т. нар. фалит на физически лица, както и при отсъствието на абсолютна погасителна давност в българското гражданско право, много длъжници и кредитори се оказаха заключени в лабиринта на принудителното изпълнение.

g3783.jpeg
Автор: Илхам Рахимов
Заглавие: Философия на престъплението и наказанието

Тази книга е съкровена изповед, облечена в научната мантия на проф. Рахимов. „Философия на престъплението и наказанието” е един трактат за човека, за живота и за смъртта. Така коментира книгата вицепрезидентът Маргарита Попова.

g3782.jpeg
Автор: Огнян Велев
Заглавие: Мястото на пробацията сред наказателните санкции.

Пробацията бе въведена в българското законодателно право през 2002г. ( ДВ,бр.92/2002). Законодателят я уреди като нов вид наказание в санкционната система на Наказателния кодекс.