Международно право

g3918.jpeg
Автор: Тодор Тодоров
Заглавие: Разузнаването Глобални заплахи,нови предизвикателства адаптация

Тодор Тодоров е магистър по право, магистър по управление на обществения ред и сигурност, доктор по национална сигурност. Работил е в МВР, НРС бил е на дипломатическата работа в Турция. Научните му интереси и публикации са в областта на националната сигурност, международните отношения и външната политика.

g4515.jpeg
Автор: Атанас Семов
Заглавие: Правна система на ЕС

Фундаментална доктрина за европейска интеграция
Източници на правото на ЕС
Принципи на прилагане на Правото на ЕС

Други заглавия от същия автор:

Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари
Права на гражданите на Европейския съюз - Том I Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС

g3210.jpeg
Автор: Стоян Стойков
Заглавие: Международно наказателно право

Настоящият учебник е предназначен за основна подготовка по международно наказателно право. Авторът основателно и ясно е разграничил материята на двете присъщи на международно наказателно право части - обща и специална.

g3143.jpeg
Автор: Здравка Кръстева
Заглавие: Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека

Според Европейския съд по правата на човека, България има "системен проблем, свързан с неефективност на ". В отговор на тази констатация книгата разкрива съдържанието, влагано от Европейския съд в понятието за ефективно разследване, и предлага оценка доколко то е съобразено в българското законодателство и практика.

g2752.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Престъпления от частен характер

Книгата е посветена на един от слабо разработените научни проблеми на наказателното право-престъпленията от частен характер. Разгледана е тяхната история от създаването на съвременното наказателно право през 1896 година до наши дни.

g2986.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Международно наказателно право

Настоящият учебник е предназначен преди всичко за студентите по право, които изучават международното наказателно право като избираема дисциплина и цели да им предостави академичния минимум от знания.

g2672.jpeg
Автор: Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов и др.
Заглавие: Регламентът Брюксел II A. Коментар

При написването на този Коментар са взети предвид съществуващите досега разработки в науката по международно частно право в държавите - членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общности /сега Съд на Европейския съюз/, отделни решения на правораздавателни органи на държави-членки.

g2426.jpeg
Автор: Стоян Стойков
Заглавие: Наказателноправна защита на средства от еврофондовете

Авторът на този труд си е поставил за цел да даде пълна и ясна картина на възникването, развитието и усвояването на средствата от фондовете на ЕС. Основният акцент и поставен върху защитата на тези средства от престъпни посегателства.

g2494.jpeg
Автор: Любомир Владикин
Заглавие: Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в ЕС

Книгата е предназначена както за адвокати, специализирани в областта на данъчното право, така и за общопрактикуващи юристи и икономисти, занимаващи се с данъчна проблематика, и по-специално с данъчно облагане с ДДС на вътреобщностната търговия.

g2482.jpeg
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Правителствени и неправителствени международни организации

Междуправителствени организации;
Международни неправителствени организации;
Международен орган за морското дъно;
Международни съдебни органи;
Международни конференции;
Постоянни и временни междуправителствени и неправителствени органи.