Банково право. Актуални проблеми на практиката

Kasabova 001.jpg
Автор: Камелия Касабова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-9615-61-6
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 256

Основното предназначение на изследването е да бъде полезно на практикуващите правници, на банковата общност и на нейните клиенти в ежедневната им практика, тъй като съвременната правна уредба на банковата дейност е сериозно предизвикателство.

В книгата се изследват най-често срещаните в практиката казуси, които повдигат въпроси при своето решаване. Тя обхваща практическите проблеми, които произтичат от рамковите договори за платежни услуги и едностранната им промяна. Сред тях е отделено внимание на рамковия договор за разплащателна сметка, като един от най-популярните, начисляването на такси по тях, за които клиентите възразяват, разпоредителни действия от неоправомощени лица. Директният дебит и кредитният превод като най-популярни безналични платежни инструменти са разгледани през призмата на проблематиката, свързана с грешно нареден IBAN и спорните въпроси за разпределяне на таксите при презгранични преводи. Акцент в изследването е кой носи отговорността при неразрешени платежни операции, наредени с платежни карти или чрез интернет банкиране (с използване на код 3D Secure и оne-time password). Актуалната и дискутирана в публичното пространство тема за едностранна промяна на лихвите по договор за банков кредит и по договор за потребителски кредит е представена чрез анализиране на тенденциите в европейската и националната съдебна практика.