Социално осигуряване - 2016

g3516.png
Автор: Даниела Асенова, Мария Касърова, Бисер Петков, Катя Кашъмова, Снежана Малакова
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2016
ISBN: 1312-9562
Цена: 32.40 29.16 лв.
Страници: 887

Както е традицията изданието предлага комплексно приложено знание за триединната система на социалното осигуряване през 2016 г. Книгата съдържа текстовете на основните законови и подзаконови нормативни актове. Представени са важни указания на Националния осигурителен институт и националната агенция по приходите. Подробните авторски коментари са с обновено съдържание. Акцент е поставен върху промените в осигурителното законодателство, влезли в сила от началото на 2016 г.: - измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване: - промените в Наредба № Н-8: - промяната на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и/или професионален фонд във вонд "Пенсии" на ДОО: - влезлите в сила от началото на 2016 г. нови документи, ред и срокове за представянето им от осигурителите и самоосигуряващите се лица: - промените в условията за пенсиониране на различните категории осигурени лица: - новата правна възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер и прочее. Разгледани са множество примери и практически казуси, подпомагащи разбирането и правилното прилагане на новите нормативни положения в практиката.