Освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78А от НК

g2024.jpeg
Автор: Петко Минев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Фенея
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-9499-81-0
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 152

В изследването са разгледани материалноправните предпоставки, пречките и особеностите при прилагането на чл. 78а от НК. Детайлно са обсъдени процесуалните способи за разглеждане на делото по реда на глава XVIII от НПК, както и развитието на наказателния процес в досъдебната фаза и действията на прокурора след приключване на разследването, свързани с изготвянето на предложение по чл. 375 от НПК. Предмет на обсъждане са производството пред първоинстанционния съд, въззивното производство, възможността за приложение на чл. 78а от НК от ВКС, както основанията за възобновяване на административнонаказателното производство. Анализирани са и последиците отприложението на чл. 78а от НК, възможностите за заличаването им, както и начинът, и редът за изпълнение на влезлите в сила решения по административнонаказателни дела. Авторът е прокурор в Районна прокуратура - гр. Пловдив, докторант по Административно право и административен процес в ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски", по образовение икономист, юрист и психолог.