Съдебната система на Европейския съюз и САЩ

g839.jpeg
Автор: Атанас Семов, Христо Христев, Зорница Грекова, Георги Георгиев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Институт по Европейско право
Година на издаване: 2007
ISBN: 978-954-91552-4-2
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 336

12 въпроса за съдебната система:

1. Обща характеристика на съдебната власт
2. Отношения между общностния съд и националните съдилища
3. Изграждане и уредба на съдебната власт в ЕС
4. Състав на съде на Европейските общности
5. Вътрешна организация на съда на Европейските общности
6. Първоинстанционен съд
7. Реформата от Ница и уредбата според Конституцията на Европа
8. Видове компетенции на съдебната власт и упражняването им
9. Образуване на производството и общи правила
10. Разглеждане на делото
11. Отклонения от типичното развитие на производството
12. Производство за преюдициални заключения пред съда на Европейските общности

І. Уникалност, особености и уредба на производството

ІІ. Предпоставки за започване на производството по ДЕО

ІІІ. Ход на производството

ІV. Приключване на производството

Процесът на Европейска интеграция и изграждането на общо наказателно пространство в Европа

І. Задълбочаване на европейското обединение и възникване на Европейското наказателноправно пространство

ІІ. Утвърждаване на специална компетентност на Европейската общност в наказателноправната сфера

ІІІ. Особеностите на правната рамка и на институционалнатат система на Европейското наказателноправно пространство

ІV. Специфичните инструменти на Европейското наказателноправно пространство и перспективите на развитие на общо наказателноправно пространство в Европа

Организация и особености на съдебната система на страните от ЕС

І. Общо разбиране за съдебнта система на САЩ

ІІ. Структура на федералните съдилища

ІІІ. Юрисдикцията на федералните съдилища

ІV. Съдиите на САЩ

V. Федералният съдебен процес

VІ. Федерална съдебна администрация

VІІ. Административен офис на съдилищата на САЩ

VІІІ. Бюджет на съдебната система