Пряка демокрация

305_b.jpg
Автор: Мартин Белов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2009
ISBN: 978-954-730-593-9
Цена: 23.00 20.70 лв.
Страници: 528

Книгата представлява опит за изграждане на конституционна теория на пряката демокрация. В нея са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на пряката демокрация. Изследвани са нейната същност, историческо развитие, предимства и недостатъци. Изградена е система от критерии за отграничаване на пряката от представителната и партиципаторната демокрация. Предложена е систематизация на институтите на пряка демокрация. Разгледани са конституционни модели, в които пряката демокрация има системно приложение или пък разкрива интересни особености. Самостоятелно внимание е отделено на историята, актуалния дебат и действащата правна уредба на пряката демокрация в България.
Книгата е предназначена за юристи, политолози, философи, социолози, както и за всеки, който се интересува от начините за разширяване на гражданското участие в политическия процес и от предизвикателствата, които то поставя.
Мартин Белов е доктор по право и старши асистент по конституционно право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Автор е на книгите “Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел” и “Constitutional Law of 2 EU Member States: Bulgaria and Romania” (в съавторство с проф. Е. Танчев и проф. К. Йонеску), както и на много статии и студии.