Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел

209_b.jpg
Автор: Мартин Белов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2007
ISBN: 978-954-730-405-5
Цена: 9.80 8.82 лв.
Страници: 392

Книгата представлява първото в българската конституционноправна литература изследване на проблемите на политическите партии, политическия плурализъм, демократичната държава и “партийната демокрация” във Федерална република Германия. Нейната цел е да послужи като ориентир в лабиринта от въпроси, възникващи в контекста на съвременната демокрация, доминирана от политическите партии.

Книгата представлява интердисциплинарно изследване в пресечните точки на конституционното право, политологията и политическата философия. Макар и да се съсредоточава върху съвременния немски конституционен модел, работата има и по-широка перспектива, достига до по-общи изводи, касаещи всички съвременни демократични конституционни системи.

Германия отдавна се е превърнала в държава – пример при уреждането на проблемите на политическите партии и тяхното влияние върху цялостната конституционна система. Следователно едно изследване, което цели не просто догматично и абстрактно анализиране на посочените въпроси, а поставянето им в типичен контекст, не би могло да има по-добра база за анализ от съвременния немски модел.

Това е важен стимул за по-сериозно изследване на политическите партии и въздействието, което те оказват върху системата на публичната власт именно в светлината на немския опит. Запознаването на българския читател с проблемите на демократичната държава и политическите партии би било полезно и с оглед на по-задълбоченото осмисляне и на нашия български конституционно-партиен модел.

Книгата се състои от три глави, посветени на разглеждането на три големи групи от взаимно обвързани конституционни въпроси. Разглеждат се ценностните и институционални измерения на демократичната държава, проблемът за съотношението между сферите на държавността, гражданското общество и публичността; същността, организацията и функциите на политическите партии и ролята им в контекста на представителната, пряката и т.нар партийна демокрация.

Изследването е предназначено за специалисти в областта на конституционното право, включително сравнителното, за политолози, социолози и всички, които се интересуват от проблемите на демокрацията и политическите партии.