Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипичния законодател

teoria.jpg
Автор: Тенчо Колев
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2006
ISBN: 978-954-07-2286-3
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 357

Доц. д-р ТЕНЧО КОЛЕВ преподава Обща теория на правото и Общо учение за държавата в Юридическия и Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Настоящият труд представлява опит за формиране на една теория на правотворческата дейност. По същество изследването има за цел създаване на юридическа праксеология, в центъра на която е поставен проблемът за ролята на нетипичния законодател, какъвто е правителството с неговата експертна администрация. Аргументира се идеята, че успешното законодателство е в зависимост от качеството на предпарламентарния етап на законодателството, включващ разработването на материята, подлежаща на правно регулиране, и съставянето на законопроектите. Защитава се тезата, че процесът на правотворчеството е обусловен от редица правообразуващи фактори: справедливост, уважение към правата и свободите на човека и гражданина и институционален диалог между държавата и гражданското общество.
Теорията на правотворческата дейност е разположена всред нейната естествена среда - демократическата правова държава - и е подчертано практически ориентирана чрез категориите „дадено" и „конструирано" към драфтинга и дейността на експертите в тази област.
Чрез множество доводи се доказва необходимостта от създаване на специализирано звено към Министерския съвет - Национален институт по законодателство. На него се възлага задължението и отговорността за изработване на законопроекти и други проекти за правни нормативни актове.