Процесуални аспекти на конфликта на интереси

g3282.jpeg
Автор: Марина Михайлова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-195-083-6
Цена: 28.00 25.20 лв.
Страници: 459

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси регламентира правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи публична длъжност. Обаче динамично променящата се съвременна действителност, моралните ценности и социалните нагласи очертават необходимостта от предприемане на допълнителни мерки в борбата с различните корупционни практики и в частност с конфликта на интереси. Затова в този контекст се допуска, че в ЗПУКИ има възможности за адекватни промени, чрез които да се ограничи възникването на ситуация "конфликт на интереси" и да се засили контролът върху дейността на лицата, заемащи публична длъжност. Изданието е съобразено със законодателството на Република България, действащо към месец септември 2015 г.