Договорът за аренда в земеделието

g3467.jpeg
Автор: Галина Димитрова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-198-038-3
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници:

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на договора за аренда в земеделието по българското право. Последователно са разгледани сключването на договора, правата и задълженията на страните, изменението и прекратяването на договора.

Широко е анализирана богатата съдебна практика. На основата на действащата правна уредба се дават отговори на много и актуални въпроси, като при обсъждането им е търсено тяхното практическо значение. Отразени са и застъпваните в правната теория становища.

Авторът е доктор по право, главен асистент по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на книгите „Правно положение на непълнолетния” (в съавторство) и „Прекратяване на осиновяването по българското семейно право”.