Търговско право. Втора част. Търговски сделки

g3208.jpeg
Автор: Поля Голева
Превод, студия и коментар:
Издателство: АПИС
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-833-013-8
Цена: 23.00 20.70 лв.
Страници: 484

Книгата е пето допълнено и преработено издание. Промените в законодателството и развитието на съдебната практика след 2009 г. обуславят необходимостта от сегашното издание. Разгледани са основните понятия на търговското право, правната характеристика, учредяването, дейността и прекратяването на едноличния търговец, на публичното предприятие търговец /единствено у нас изследване/ и на отделните видове търговски дружества. Авторката изследва българската и чуждата литература, систематизира съдебната практика и взема предвид тълкувателните решения на Върховния касационен съд. Книгата е полезна за студенти и докторанти, за практикуващи юристи, за представителите на бизнеса за изясняване на важни и често спорни въпроси в търговското право.