Решения на Конституциония съд по въпроси на наказателния процес

g1793.jpg
Автор: Маргарита Чинова, Мила Иванова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Издателска къща "Сиела"
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-28-0735-3
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 424

І. РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ІІІ. НЕСМЕНЯЕМОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ІV. РАВЕНСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРЕД ЗАКОНА

V. НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ

VІ. ПРАВОМОЩИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ДА СЕЗИРА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

VІІ. ТРИИНСТАНЦИОННО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА И ПРАВОМОЩИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ВЪРХОВЕН СЪДЕБЕН НАДЗОР ЗА ТОЧНО И ЕДНАКВО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ОТ ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА

VІІІ. ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ІХ. РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ

Х. НАДЗОРЪТ ЗА ЗАКОННОСТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ

ХІ. ПОВДИГАНЕ НА ОБВИНЕНИЕ

ХІІ. ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА НЕВИНОВНОСТ

ХІІІ. ПРАВОТО НА АДВОКАТСКА ЗАЩИТА

ХІV. ПОСТРАДАЛ, ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ

ХV. ДОКАЗВАНЕТО

ХVІ. ОБЖАЛВАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВОТО

ХVІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ

ХVІІІ. ПРЕСТЪПНИ СЪСТАВИ

ХІХ. НАКАЗАНИЕТО

ХХ. ПРАВНАТА СИЛА НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ