Александър Гънгов

Log_med.jpg
Автор: Александър Гънгов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Авангард Прима
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-619-160-228-5
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 240

СЪДЪРЖАНИЕ
Table of Contents in English
Благодарности
ВЪВЕДЕНИЕ
I. ВИКИАНСКА ПЕРСПЕКТИВА КЪМ ЕТИОЛОГИЯТА И ПАТОГЕНЕЗАТА
1. Етиологическата причинност на Джон Стюарт Мил
2. Различни видове каузалност в медицината
3. Механизмите на болестта и патогенезата в светлината на verum-factum
II. ЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ
ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА
1. Логико-философска рамка на процеса на диагностициране
2. Опит за преодоляване логическите недостатъци, присъщи на диференциалната диагноза
III. ЛОГИЧЕСКИ ГРЕШКИ В КЛИНИЧНИЯ ДИСКУРС
1. Мястото на логическите грешки в медицината
2. Изначални логически затруднения при диагностицирането
3. Неформални паралогизми през призмата на клиничната практика
4. Когнитивни грешки при диагностицирането
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСЛЕСЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
SUMMARY
Използвана литература
Бележки