Между две интифади. Конфликтът в Близкия изток в най-ново време (1989-2004)

-две-интифади.jpg
Автор: Христина Мирчева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, УИ „Св. Климент Охридски”
Година на издаване: 2005
ISBN: 954-638-135-7, 954-07-2194-6
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 336

Монографията съсредоточава вниманието на изследователя върху актуалното развитие на един от най-продължителните регионални конфликти в света – конфликта в Близкия изток в последното десетилетие на ХХ век и началото на ХХІ век. Времевите граници на изследването се разполагат между двете въстания на палестинците, т. нар. интифади, от 1989 г. до началото на есента на 2004 г., в които се разкриват новите процеси в конфликта и принципните промени в неговото съдържание.
Проф. Мирчева предлага кратка ретроспекция на историята на конфликта от 1947 г. до края на 80-те години на ХХ век, след което съсредоточава вниманието си върху специфичното развитие на конфликта от началото на 90-те години до наши дни. Авторът използва нов изворов материал, множество документи от проведени преговори на най-високо равнище, на правителства и общности, речи на политически отговорни лица, коментари, резултати от социологически и журналистически проучвания, мемоари, политическа и научна литература, издадена през последните години. На основата на фактите и документите авторът разкрива новото съдържание на близкоизточния конфликт и причините за избухването на второто палестинско въстание, н. нар. интифада Ал Акса.