Управление на човешките ресурси

g805.jpeg
Автор: Катя Владимирова
Превод, студия и коментар:
Издателство: УНСС
Година на издаване: 2006
ISBN: 978-954-494-690-6
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 304

Управление на човешките ресурси
Външна среда за управлението на човешките ресурси в организацията
Управление на човешките ресурси в организацията
стратегии и политики за управление на човешките ресурси
Анализи и прогнози за състоянието и развитието на човешките ресурси
Управление на производителността на труда, фактори, стратегии, програми
Планиране на заетосттта на човешктите ресурси
Организацията на труда като функция в управлението на човешките ресурси
Формиране на системата от човешки ресурси на организацията
Управление развитието на човешките ресурси
Управление на изпълнението
Управление на трудовото възнаграждение
Управление на безопасността и здравето при работа
Управление на трудовите отношения