Съдебна защита срещу актовете на институциите на ЕС

g2136.jpeg
Автор: Елена Тодорова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Фенея
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-954-9499-77-3
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 376

Елена Тодорова е доктор по международно право. Повече от 10 години темата за съдебната система на ЕС заема централно място в професионалните и научни интереси. Обстойното изследване на литературата по тази проблематика и позволява успешно да съчетае научния поглед с индивидуалния подход към изследването.
настоящата книга за първи път в правната литература е реализиран толкова всеобхватен сравнителноправен анализ на особеностите на съдебната система на Съюза. Тя е съпоставена с редица международни правораздавателни системи, функциониращи на унинверсално или регионално равнище. По такъв начин са представени становища, които се различават от общоприетите възгледи относно някой от най-важните характерситики на Съюза на ЕС, което е подкрепено убедителни доказателства.
Анализите на същността, обхвата и правните средства за защита срещу действията или бездействията на институциите на Съюза могат да бъдат полезно ръководство за практикуващите юристи. Предложена е класификация на различните методи за контрол за законосъобразност, както и оценка на степента на тяхната ефективност. Специално внимание е обърнато на двата типа процедури за съдебна защита срещу незаконосъобразната дейност на администрацията на ЕС - процедурата за разглеждане на преки искове и процедурата за постановяване на преюдициално заключение.
Изследването е съобразено с нормативната уредба относно съдебната система на Съюза, актуализирана с Договора от Лисабон, който е в сила от 01 декември 2009 г.