Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори

iuridicheska-otgovornost-na-nezavisimite-oceniteli-i-na-registriranite-oditori-desislav-nachkov.jpg
Автор: Десислав Начков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Фенея
Година на издаване: 2010
ISBN: -
Цена: 18.00 16.20 лв.
Страници: 212

Предлаганата монография представлява опит за цялостно третиране на въпросите, свързани с юридическата отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори.За целта посредством използване на историческият, сравнително-правният и логико-юридическият метод е направен анализ на тяхната гражданскоправна, административна, дисциплинарна и наказателна отговорност, като съществено място заемат предложенията de lege ferenda. С оглед по-голяма пълнота и яснота на изследването е обърнато внимание и на същността, историческото развитие и нормативната уредба на оценителската и одиторската дейност.