Търговско дружествено право

g1584.jpeg
Автор: Георги Сефанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Абагар
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-6-19168-108-2
Цена: 33.00 29.70 лв.
Страници: 632

НЕ Е НАЛИЧНА

Търговски дружества - общи положения. Отделни видове търговски дружества

Настоящото съчинение съставлява систематизиран курс по търговско дружествено право. Разгледани са общите положения за търговските дружества и отделните видове търговски дружества.
В съчинението е акцентирано върху научната дискусионност и практическа приложимост на разгледаните въпроси. Коментирани са основните становища в нашата търговскоправна доктрина. Взета е предвид дружествената, регистърната и съдебната практика. Отбелязани са принципни разрешения на други законодателства, както и такива на европейското дружествено право.
Съчинението може да се ползва като учебник от студенти от юридически факултети, които изучават дисциплините "Търговско право", а също и от практикуващи юристи, икономисти и управленци.
Законодателството е съобразено към 01.11.2014 г.