Европейско дружествено право

g2027.jpeg
Автор: Георги Стефанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Абагар Велико Търново
Година на издаване: 2011
ISBN: 978-9-54427-955-4
Цена: 24.00 21.60 лв.
Страници: 328

Настоящото съчинение разглежда възникването и развитието на Европейското дружествено право и неговите източници. Правната същност на европейските обединения и дружества е анализирана с оглед националността на търговските дружества и свободата на установяване, като е взета предвид и практиката на Съда на ЕС.
Съчинението съдържа пълен коментар на Регламент 2137/85/ЕИО за Европейското обединение по икономически интереси, Регламент 2157/2001/ЕО относно устава на Европейското дружество и Регламент 1435/2003/ЕО относно устава на Европейското кооперативно дружество.
Съчинението е предназначено преди всичко за студенти по право и по икономически или управленски специалност, които изучават дисциплините "Европейско дружествено право" и "Международно търговско право". Може да бъде от полза и за практикуващи юристи, икономисти и управленци, които проявяват интерес към разглежданите въпроси.