Въззивно производство по наказателни дела

g3287.jpeg
Автор: Георги Митов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-954-730-957-9
Цена: 18.00 16.20 лв.
Страници: 2016

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на въззивното производство за проверка на първоинстанционни присъди. В триинстанционния модел на наказателното правораздаване въззивната проверка е основен контролен механизъм на невлезлите в сила съдебни актове. В книгата се предлагат решения на редица неуредени въпроси и празноти в законодателната уредба на института, което дава възможност за преодоляване на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за законодателно усъвършенстване на този основен контролен механизъм. Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички проявяващи интерес в областта на наказателния процес.