Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека

nakazatelno pravo.JPG
Автор: Александър Стойнов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Издателска къща "Сиела"
Година на издаване: 2013
ISBN: 954-649-918-8
Цена: 0.00 лв.
Страници: 336

Второ издание

Престъплениия против личността:

- Обща характеристика и система на престъпленията против личността.

- Престъпления против живота и здравето на личността.

- Престъпления против свободата на личността.

- Престъпление против доброто име, честта и достойнството на личността.

- Престъпления против половата неприкосновеност на личността и против половия морал.

- Трафик на хора.

Престъпления против правата на гражданите:

- Обща хапрактеристика и система на престъпленията против правата на гражданите.

- Престъпления против лични права.

- Престъпления против лично-икономическите права на гражданите.

Престъпления против брака, семейството и младежта:

- Престъпления против брака, семейството и гражданското състояние.

- Престъпления против младежта.