Закон за търговския регистър. Тематичен коментар

130025z.jpg
Автор: Александър Кацарски, Гергана Тушева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2009
ISBN: 9789542801788
Цена: 18.00 16.20 лв.
Страници: 204

Коментарът има за предмет подробно и систематично изследване на правната уредба, съдържаща се в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър в актуалните им текстове.

Всеки текст от нормативната уредба е анализиран самостоятелно и в съответствие с правилата и процедурите от актовете по прилагането на закона, като са отчетени и актуалните моменти в тенденциите на развитие на търговския регистър у нас.

С тези свои характеристики той е от изключителна полза не само за практикуващите юристи, но и за всички, които работят с материята на търговския регистър.