Придобиване на собствени акции от акционерно дружество по Търговския закон

g2984.jpeg
Автор: Александър Александров
Превод, студия и коментар:
Издателство: АПИС
Година на издаване: 2015
ISBN: 9789548330121
Цена: 17.00 15.30 лв.
Страници: 296

Монографията е посветена на правния режим на института на придобиване на собствени акции, регламентиран в ТЗ. Научните изследвания са направени в Института за държавата и правото при БАН, Института за правни изследвания в Лондон и Института за сравнително и международно частно право "Макс Планк" в Хамбург. В книгата са разгледани както концепцията на института на обратно придобиване, така и правният му режим по ТЗ. Посочват се решенията, свързани с придобиването на собствени акции в някои чужди законодателства. Проследено е развитието на института в правото на Европейския съюз и неговото транспониране в националното право. Разгледано е придобиването на собствени акции като самостоятелен правен институт, от една страна, и от друга - анализирана е връзката му с други правни норми и институти. Очертани са пресечните му точки с доктрината за набиране и запазване на дружествения капитал, с правилата за защита на кредитори и акционери, с интересите на трети лица, които могат да бъдат засегнати от прилагането на това право. Изследвани са интересите на акционерните дружества, кредиторите, акционерите и потенциалните инвеститори в процеса на обратно придобиване и законовите механизми за тяхната защита. Анализират се различните случаи на обратно придобиване по ТЗ, реда и условията за тяхното осъществяване и правните им последици. Посочени са предложения de lege ferenda за усъвършенстване на правната уредба.

Александър Александров е доктор по право, преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и адвокат от Адвокатска колегия - Пловдив.