Поля Голева

g4781.jpeg
Автор: Поля Голева
Заглавие: Търговско право.Търговци
g2636.jpeg
Автор: Поля Голева
Заглавие: Търговско право: Обща част. Търговци

Книгата е пето допълнено и преработено издание. Промените в законодателството и развитието на съдебната практика следв 2009 г. обуславят необходимостта от сегашното издание.

g3208.jpeg
Автор: Поля Голева
Заглавие: Търговско право. Втора част. Търговски сделки

Книгата е пето допълнено и преработено издание. Промените в законодателството и развитието на съдебната практика след 2009 г. обуславят необходимостта от сегашното издание.

g3008.jpeg
Автор: Поля Голева
Заглавие: Облигационно право
g2976.jpeg
Автор: Поля Голева, Стефан Кюркчиев, Георги Хорозов, Тотка Калчева, Красимир Машев
Заглавие: Неизпълнение на договора

Коментар на нормативната уредба. Преглед и анализ на съдебната практика. Практически проблеми

Това уникално издание Ви предлага:
цялостно изследване на основните моменти в правната уредба на неизпълнението на договора от гледна точка на правоприлагането.

В книгата се анализират:

g2990.jpeg
Автор: Поля Голева
Заглавие: Деликтно право

"Деликтно право" е трето преработено и допълнено издание на едноименната книга, публикувана за първи път през 2007 г. У нас в продължение на повече от 50 години не са издавани монографии, изцяло посветени на един от най-старите, но и най-актуални институти на гражданското право-института на непозволеното увреждане.