Нина Гевренова

g2431.jpeg
Автор: Нина Гевренова
Заглавие: Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност

Книгата изследва проявите на фактическата неравнопоставеност между работниците и служителите с намалена и пълна работоспособност и правните средства и способи, с чиято помощ държавата я преодолява и трансформира в юридическа равнопоставеност.

231_b.jpg
Автор: Нина Гевренова
Заглавие: Правилникът за вътрешния трудов ред

Книгата е посветена на правилника за вътрешния трудов ред и мястото му в йерархията на източниците на трудовото право.