Нели Маданска

g4052.jpeg
Автор: Нели Маданска
Заглавие: Новите положения в Търговския закон ( ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г. )

Коментар на промените

Актуализиран нормативен текст

88.jpg
Автор: Нели Маданска
Заглавие: Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон

Синдикът заема ключово място в системата от органи на несъстоятелността. На практика в института на синдика се концентрират най-важните аспекти на производството по несъстоятелност, които засягат длъжника и широк кръг трети лица.

g2364.jpeg
Автор: Нели Маданска
Заглавие: Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012

Решенията и определенията в сборника са подбрани, систематизирани, анотирани и коментирани от Нели Маданска - юрист, работещ в материята на търговската несъстоятелност повече от 12 години в различно качество - като адвокат, инспектор, отговарящ за контрола и обучението на синдиците, главен инспектор в Министерството на правос

druzhestveni-sporove-i-sydebni-proizvodstva-po-zakona-za-tyrgovskia-registyr-neli-madanska-bistra-nikolova.jpg
Автор: Нели Маданска, Бистра Николова
Заглавие: Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър

* Приложен коментар
* Анализ на съдебната практика
* Примерни и практически казуси

В книгата е включен и практически коментар на последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 34 от 2011 г.), които влизат в сила от 01.01.2012 г.

345_b.jpg
Автор: Нели Маданска, Бистра Николова
Заглавие: Производството по несъстоятелност

В книгата се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка: откриването на производството по несъстоятелност; вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър, свързани с производството по несъстоятелност; масата на несъстоятелността и нейното попълване; процедурата по предявяване на вземанията; о