Красимир Димитров

g2196.jpeg
Автор: Красимир Димитров
Заглавие: Нотариални производства

Настоящият труд е посветен на промените в българското процедурно нотариално право, настъпили след влизане в сила на ЗННД през 1997 г. и ГПК през 2007 г.
Макар че нотариалната форма е основно насочена към неговата организационна част, тя неминуемо се отразява и на отделните видове нотариални производства.

g2093.jpeg
Автор: Красимир Димитров
Заглавие: Правно положение на нотариуса и нотариалната камара

В структурно отношение трудът е разделен на три основни части. Първата част от изложението е посветена на термина „нотариално право” и неговите различни значения, историческото развитие на българското нотариално право и особеностите на обективното нотариално право след нотариалната реформа.

pravno-polozhenie-na-notariusa-i-notarialnata-kamara-krasimir-dimitrov.jpg
Автор: Красимир Димитров
Заглавие: Правно положение на нотариуса и нотариалната камара

В структурно отношение трудът е разделен на три основни части. Първата част от изложението е посветена на термина „нотариално право” и неговите различни значения, историческото развитие на българското нотариално право и особеностите на обективното нотариално право след нотариалната реформа.