Васил Петров

g4389.jpeg
Автор: Васил Петров
Заглавие: Общият административен акт

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру

ПРЕДГОВОР

УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО

1. Въведение

2. Цели, предмет и методи на изследването

ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

g3717.jpeg
Автор: Стоян Ставру, Димитър Иванов, Иван Георгиев, Делян Недев, Васил Петров, Константин Кунчев, Таня Градинарова, Стефан Тихолов, Галина Николова, Проф. д-р Валентина Попова, Борис Велинов, Румен Неков, Светослав Пандилов
Заглавие: Предизвикай: Изпълнитения процес!

При липсата на законодателно уредено производство за гражданска несъстоятелност – т. нар. фалит на физически лица, както и при отсъствието на абсолютна погасителна давност в българското гражданско право, много длъжници и кредитори се оказаха заключени в лабиринта на принудителното изпълнение.

g2490.jpeg
Автор: Мария Славова, Васил Петров
Заглавие: Административнопроцесуален кодекс - Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбат