Борис Ланджев

g2502.jpeg
Автор: Борис Ланджев
Заглавие: Правни проблеми на финансовото инвестиране. Борсово право

Настоящата монография е плод на дългогодишни проучвания. Тя представлява опит за разглеждане на трудната, разпокъсана и високо специализирана материя на финансовото инвестиране от юридически позиции.

pravoto-na-chlenstvo-v-akcionernoto-druzhestvo-boris-landzhev.jpg
Автор: Борис Ланджев
Заглавие: Правото на членство в акционерното дружество

Автоpът на тази моногpафия Боpиc Ланджев е доктоp по пpаво и главен аcиcтент 6 УHCC - Cофия. Той е един от утвъpждаващите cе cпециалиcти по тъpговcко пpаво у наc. Има автоpcко учаcтие в книгата „Ценни книжа, фондови боpcи и инвеcтиционни дpужеcтва" (изд. на ИК „Тpуд и пpаво", 1995 г.).