Нови книги

g2619.jpeg
Автор: Ясен Николов
Заглавие: Избрани институти на частното право

Трудът обхваща избрани съчинения, които съм писал през последните няколко години. Разгледаната материя е разнородна, но е все в полето на частното право.

g2634.jpeg
Автор: 978-954-730-883-1
Заглавие: Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД

В книгата се разглежда задължението за връщане на получено без основание: условията, при които то се поражда; неговото съдържание; обем и действие (изпълнение и неизпълнение). Уредбата му е част от института на неоснователното обогатяване (чл.

g2738.jpeg
Автор: Пламен Киров
Заглавие: Конституиране на представителното управление в България

Изследването представлява опит за формулиране на конституционния фундамент на съвременното представително управление. В него са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на политическото представителство, изследвани са неговата същност, историческо развитие, предимства и недостатъци.

Предстоящо