Нови книги

g1584.jpeg
Автор: Георги Сефанов
Заглавие: Търговско дружествено право

Търговски дружества - общи положения. Отделни видове търговски дружества

Настоящото съчинение съставлява систематизиран курс по търговско дружествено право. Разгледани са общите положения за търговските дружества и отделните видове търговски дружества.

g1584.jpeg
Автор: Цанка Цанкова, М. Марков, А. Станева, В. Тодорова. В. Петров, Е. Балевска, Б. Дечева, В. Мичева
Заглавие: Семеен кодекс - Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст

Съдържание:

Приложен тематичен коментар на Семейния кодекс с акцент върху най-важните и проблемни въп­роси на правоприлагането и с подробен анализ на новата, на постоянната и на противоречивата съдебна практика, както и на тълкувателните решения на ВКС в областта на семейното право.

Автор: Соломон Розанис
Заглавие: Имуществени отношения. Собственост, наследяване, съпружеска общност

Предстоящо