Нови книги

g2970.jpeg
Автор: Кругер Милованов
Заглавие: Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите

В книгата се разглеждат теоретически и практически въпроси на действащата правна уредба на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите.

Особено внимание е обърнато на най-новата практика на Върховния касационен съд, с която се създава уеднаквена съдебна практика, която е задължителна за съдилищата.

g2974.jpeg
Автор: Тенчо Колев
Заглавие: Теория на правото

Настоящият труд е посветен на фундаменталните проблеми на правото. Разделен е на две части.

g2871.jpeg
Автор: Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски
Заглавие: Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 1958-2008, 2008-2014 г.

Част първа на настоящия сборник съдържа приетите през периода 1952-2008 г. постановления на пленума на Върховния съд и тълкувателни решения на общото събрание на гражданската колегия на ВС и ВКС – при действието на отменения Граждански процесуален кодекс и други граждански закони.

Предстоящо